Augustus Nazzaro & Amelia Midori Miller (8/26-9/30)

ART FAIR ASIA FUKUOKA (9/8-9/10)

Hisao Hanafusa

Winter Show: Morio Shinoda, Akiko Mashima, Amy Giovanna Rinaldi